Hoạt động kinh doanh thiết bị chiếu sáng với tên chi nhánh công ty TNHH Tín Trực tại Hà Nội